ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το www.axia.gr ελέγχεται από την «αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον ιδιοκτήτη του Τσόχα Θεοχάρη, με εξαίρεση τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Με την πρόσβασή σας στο www.axia.gr συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο του axia.gr.  Συμφωνείτε, ακόμη, να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.  Αν ένας από τους παρακάτω όρους καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.  Καμία τροποποίηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα των όρων χρήσης του axia.gr, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του axia.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, του ήχου, του λογισμικού, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, του παρεχόμενου υλικού και, γενικότερα, όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.  Συνεπώς, απαγορεύεται η ολική ή μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση, πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, διασκευή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, απόδοση, «φόρτωση» ή μετάδοση του περιεχομένου του axia.gr με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της «αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ».  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έρευνα εντός του axia.gr και η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, είτε με εκτύπωση, είτε με αποθήκευση στο σκληρό δίσκο (download) ενός απλού προσωπικού υπολογιστή, για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι είναι εμφανείς και δεν απαλείφονται η ένδειξη προέλευσης από το axia.gr και η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας.  Οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του axia.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργαζόμενων φορέων και εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν ιδία ευθύνη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το axia.gr παρέχει στο χρήστη την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση /δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του (φυσικού ή νομικού) προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.  Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του axia.gr.  Το axia.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από το χρήστη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.  Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το axia.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από το χρήστη στις υπηρεσίες του axia.gr.  Σε περίπτωση που το axia.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική ή περιουσιακή βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του axia.gr για:

(α) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, προσβάλλει την προσωπικότητα, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συνιστά οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα,

(β) πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) μίμηση οποιουδήποτε (φυσικού ή νομικού) προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο,

(δ) παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών στοιχείων του χρήστη με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του axia.gr,

(ε) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή εμπιστευτικής σχέσης,

(στ) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα,

(ζ) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

(η) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή /και προώθηση ή /και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

(θ) παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων, που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του axia.gr, ή παραβίαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών,

(ι) παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή /και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή /και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του axia.gr,

(ια) παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως ενδεικτικά η συλλογή ή /και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)

Ο χρήστης του axia.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το axia.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης /δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του axia.gr.  Επίσης, η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.  Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή /και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.  Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το axia.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο axia.gr.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, το axia.gr δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένης και της ελαφριάς αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης του axia.gr, καθώς αυτός χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες του axia.gr με δική του πρωτοβουλία.  Το περιεχόμενο του axia.gr προσφέρεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρά συναγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.  Το axia.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι αυτά θα διορθώνονται.  Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ δεν εγγυάται ότι το axia.gr ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.  Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση του axia.gr ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.  Ο χρήστης του axia.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ και τους συνεργάτες της, αν, λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει, αναρτήσει ή διακινήσει μέσω των υπηρεσιών του axia.gr, προκύψει οποιαδήποτε νομική διαμάχη ανάμεσα στο χρήστη και τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες και, γενικότερα, κάθε αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στο axia.gr δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές και δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση συναλλαγών.  Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.  Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στο axia.gr για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών.  Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.  Το axia.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχόμενου υλικού και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και, γενικά, την καταλληλότητα του υλικού ή την απουσία ενδεχόμενων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου των πληροφοριών και της συμμετοχής τρίτων (φυσικών ή νομικών) προσώπων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή τους. Ο χρήστης του axia.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.  Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση του axia.gr ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.

«ΔΕΣΜΟΙ» ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Σε διάφορα σημεία του axia.gr μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες αφορούν σχετικά θέματα.  Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ συνδέεται απαραίτητα με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους.  Παρότι σκοπός της αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε αυτή, ούτε οι συνδεδεμένοι με αυτήν φορείς, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.  Το axia.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών».  Συνεπώς, για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή /και τη χρήση τους, οφείλει ο χρήστης να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.  Το axia.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει με οποιονδήποτε τρόπο.  Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στο axia.gr πατώντας το βελάκι που δείχνει "πίσω", ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ (

http://www.axia.gr).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εφόσον ο χρήστης του axia.gr επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter), συμφωνεί (α) να παρέχει ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται από το axia.gr για να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και (β) να ενημερώνει με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης παρέχει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του axia.gr.  Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τη σχέση που τυχόν αναπτύσσεται μεταξύ του χρήστη και οιωνδήποτε υπηρεσιών και φορέων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση δικτυακού τόπου είναι η διεύθυνση του υπολογιστή (IPAddress) από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται δικτυακό τόπο, ο τύπος του διακομιστή (browser) και η έκδοση που χρησιμοποιείται, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων.  Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης, για τεχνικούς και στατιστικούς λόγους και για την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης του axia.gr.  Η συγκεκριμένη επεξεργασία δεν συντελεί στη συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας, μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, τα τηλέφωνά σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε.  Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας και τέτοιες απαντήσεις δεν είναι εμπιστευτικές.  Τα δεδομένα ελέγχονται από την αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  Για να πάρετε πληροφορίες σχετικές με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεσή τους.  Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων σας συμβάλλει ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.  Σε περίπτωση, όμως, που δεν επιθυμείτε περαιτέρω επαφή από την πλευρά μας, θα σεβαστούμε το αίτημά σας.

Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή /και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του axia.gr σε κανένα τρίτο φορέα.  Το axia.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή /και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

(α) έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων,

(β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή /και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το axia.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή /και παραγγελιών των χρηστών.  Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το axia.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του axia.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το axia.gr.

(γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το axia.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων.  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του axia.gr και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του axia.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.  Ο χρήστης του axia.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του axia.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.  Σε περίπτωση, που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του axia.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του axia.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, το Ν. 2774/1999 και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).  Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.  Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.  Σε κάθε περίπτωση το axia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της ελαφριάς αμέλειας, η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του axia.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.  Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του axia.gr.

ΔΙΑΚΟΠΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το axia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή /και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, ολικά ή μερικά, το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.  Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το axia.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις πληροφορίες του ή /και τη διάθεση του περιεχομένου του, εφόσον θεωρεί ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει το γράμμα ή /και το πνεύμα του νόμου ή των παρόντων όρων χρήσης.  Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το axia.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του axia.gr τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αναρτά ο χρήστης.  Το axia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, με ή χωρίς προειδοποίηση, τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν τον αριθμό και τα όρια αποθήκευσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενου αναρτά ο χρήστης.  Η αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στοaxia.gr και στη παρούσα νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο